1. Toepassing
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Havenstad Gerechtsdeurwaarders, gevestigd te Amsterdam en opdrachtgevers tot het verrichten van ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn aangegaan.
  Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het tarievenoverzicht Havenstad Gerechtsdeurwaarders. Het tarievenoverzicht wordt periodiek aangepast. Ook op lopende overeenkomsten, c.q. opdrachten is steeds de meest reguliere versie van toepassing.
 2. Definities
  Havenstad Gerechtsdeurwaarders: de besloten vennootschap Iustum B.V., handelend onder de naam Havenstad Gerechtsdeurwaarders, gevestigd te Amsterdam aan de Corsicaweg 10.
  Gerechtsdeurwaarders: de in Nederland benoemde en gevestigde gerechtsdeurwaarders.
  Tussenpersonen: opdrachtgevers die beroepshalve juridische- of incasso-werkzaamheden verrichten, zoals advocaten, incassobureaus en niet-Nederlandse gerechtsdeurwaarders.
  Cliënten: alle opdrachtgevers die geen tussenpersoon zijn.
  Ambtelijke werkzaamheden: alle werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet.
  Niet-ambtelijke werkzaamheden: alle overige werkzaamheden en diensten.
  Schuldenaarstarief: het voor de schuldenaar geldende tarief als bedoeld in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.
 3. Verstrekking en aanvaarding opdrachten
  3.1 Een aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd, dan wel wanneer Havenstad Gerechtsdeurwaarders met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De uitvoering van de opdracht wordt in ieder geval geacht te zijn aangevangen wanneer Havenstad Gerechtsdeurwaarders zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.
  3.2 Opdrachten die worden gegeven aan één der gerechtsdeurwaarders verbonden aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders gelden te zijn gegeven aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders.
  3.3 Alle door Havenstad Gerechtsdeurwaarders gedane aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Het doen van een aanbod verplicht Havenstad Gerechtsdeurwaarders niet tot acceptatie van de opdracht. Havenstad Gerechtsdeurwaarders behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  3.4 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden op te schorten indien de opdracht door de opdrachtgever niet schriftelijk is verstrekt. Voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit deze vertraging is Havenstad Gerechtsdeurwaarders niet aansprakelijk.
 4. Verplichtingen Havenstad Gerechtsdeurwaarders
  4.1 Havenstad Gerechtsdeurwaarders zal, bij alle door haar aanvaarde opdrachten zich verplichten tot het doen van de benodigde inspanningen.
  4.2 Havenstad Gerechtsdeurwaarders draagt zorg voor geheimhouding van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en zal aan derden geen informatie verschaffen over de inhoud van de opdracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, tenzij de informatie verschaft dient te worden uit wettelijke verplichting.
  4.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders verstrekte informatie; Havenstad Gerechtsdeurwaarders is nimmer gehouden de door de opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid en betrouwbaarheid te controleren.
  4.4 Havenstad Gerechtsdeurwaarders zal zich houden aan de geldende privacyregelgeving. Derhalve zal Havenstad Gerechtsdeurwaarders zich onthouden van het doorgegeven van verkregen gegevens indien zij daarmee in strijd met de privacyregelgeving zou handelen.
  4.5 Havenstad Gerechtsdeurwaarders verplicht zicht jegens haar opdrachtgevers alle gemaakte kosten, in beginsel en voor zover wettelijk toelaatbaar, te verhalen op de wederpartij.
  4.6 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd derden, waaronder een andere gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten zullen door Havenstad Gerechtsdeurwaarders als verschotten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Verplichtingen opdrachtgever
  5.1 De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever machtigt Havenstad Gerechtsdeurwaarders tot het inwinnen van verhaalsinformatie, het starten van een gerechtelijke procedure ter verkrijging van een vonnis, alsmede het tenuitvoerleggen van het vonnis door alle middelen rechtens.
  5.2 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
  5.3 Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers, geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen jegens Havenstad Gerechtsdeurwaarders.
  5.4 In het geval dat aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders een niet nader omschreven opdracht wordt verstrekt om incassowerkzaamheden te verrichten en/of het nodige te doen teneinde betaling van executoriale titels te verkrijgen, staat het Havenstad Gerechtsdeurwaarders vrij om betalingsregelingen met schuldenaren te treffen in principe met een looptijd voor ten hoogste zes maanden, tenzij tussen Havenstad Gerechtsdeurwaarders en opdrachtgever anders is overeengekomen.
 6. Beëindiging werkzaamheden
  6.1 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen indien de opdrachtgever buiten Havenstad Gerechtsdeurwaarders om een regeling dan wel schikking met debiteur treft, andersoortige betaalafspraken maakt dan wel indien opdrachtgever niet reageert op berichten van Havenstad Gerechtsdeurwaarders.
  6.2 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen ingeval van duidelijke aanwijzingen van onvoldoende dan wel verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever.
  6.3 Bij beëindiging op grond van 6.1 of 6.2 is Havenstad Gerechtsdeurwaarders gerechtigd af te wikkelen als ware de vordering volledig geïncasseerd.
  6.4 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd om niet nader aan te geven redenen, haar werkzaamheden te beëindigen. In dat geval is Havenstad Gerechtsdeurwaarders gerechtigd om alle tot dan toe gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Over de eventueel ontvangen bedragen, op rekening van Havenstad Gerechtsdeurwaarders, dan wel opdrachtgever, is Havenstad Gerechtsdeurwaarders gerechtigd om incassokosten zoals vermeld in het tarievenoverzicht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  6.5 In geval van beëindiging van enige lopende overeenkomst tussen Havenstad Gerechtsdeurwaarders en opdrachtgever zal geen restitutie plaatsvinden van reeds gefactureerde en betaalde tarieven.
 7. Basisvergoeding
  In alle zaken waarin Havenstad Gerechtsdeurwaarders naar aanleiding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht een dossier aanlegt en de gegevens in haar administratie verwerkt, is door de opdrachtgever aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders dossierkosten verschuldigd, zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht van Havenstad Gerechtsdeurwaarders, tenzij, bij overeenkomst, anders is overeengekomen.
 8. Tarieven ambtelijke werkzaamheden
  8.1 Voor het verrichten van een ambtshandeling zal aan de opdrachtgever in beginsel niet meer in rekening worden gebracht dan het schuldenaarstarief.
  8.2 Ambtshandelingen die dezelfde dag waarop de opdracht is verstrekt verricht dienen te worden, dan wel apart ingepland dienen te worden, alsmede ambtshandelingen die buiten de reguliere kantooruren of in het weekend dienen te worden gedaan, worden verricht tegen het schuldenaarstarief, eventueel te vermeerderen met een door Havenstad Gerechtsdeurwaarders nader te bepalen opslag zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht, ook als mocht blijken dat deze ambtshandelingen geen doorgaan (kunnen) vinden.
  8.3 Voor alle ambtshandelingen waarbij ter plaatse mocht blijken dat deze geen doorgang kunnen vinden zal het schuldenaarstarief in rekening worden gebracht.
  8.4 Voor ambtshandelingen en werkzaamheden die naar het oordeel van Havenstad Gerechtsdeurwaarders bij exploot dienen plaats te vinden en waaraan geen schuldenaarstarief is verbonden, zal Havenstad Gerechtsdeurwaarders aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening brengen gelijk aan het schuldenaarstarief voor een ambtshandeling die naar het oordeel van Havenstad Gerechtsdeurwaarders aansluit bij de omschrijving van de desbetreffende ambtshandeling.
  8.5 Voor het redigeren, bedenken, aanpassen en aanvullen van exploten is de opdrachtgever aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders een uurbedrag verschuldigd zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht van Havenstad Gerechtsdeurwaarders, met een minimum van € 25,00.
 9. Nadere tarieven tussenpersonen en gerechtsdeurwaarders
  In aanvulling op datgene wat hiervoor is gesteld gelden voor tussenpersonen en gerechtsdeurwaarders de tarieven zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht.de volgende nadere tarieven:
 10. Nadere tarieven cliënten
  In aanvulling op datgene wat hiervoor is gesteld gelden voor tussenpersonen en gerechtsdeurwaarders de tarieven zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht.de volgende nadere tarieven:
 11. Overige tarieven alle opdrachtgevers
  11.1 Voor werkzaamheden en of kosten, welke niet vallen binnen het kader van normale incassowerkzaamheden, zoals het voeren van onderhandelingen en het geven van adviezen, is de opdrachtgever aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders een uurtarief verschuldigd zoals opgenomen in het tarievenoverzicht van Havenstad Gerechtsdeurwaarders.
  11.2 Havenstad Gerechtsdeurwaarders brengt de opdrachtgever de voor de behandeling van de opdracht noodzakelijke verschotten in rekening, zoals opgenomen in het meest recentelijke tarievenoverzicht van Havenstad Gerechtsdeurwaarders.
 12. Voorschotten
  Havenstad Gerechtsdeurwaarders houdt zich het recht voor ter dekking van de reeds gemaakte ambtelijke kosten danwel de nog te maken ambtelijke kosten een voorschot te verlangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de eindafwikkeling. Over het door Havenstad Gerechtsdeurwaarders ontvangen voorschot zal geen rentevergoeding worden gegeven. Havenstad Gerechtsdeurwaarders is niet gehouden de opdracht verder uit te voeren dan wel aan derden opdrachten te verstrekken zolang aan voornoemd voorschot niet is voldaan.
 13. Tussentijdse afdrachten
  13.1 Havenstad Gerechtsdeurwaarders zal, op verzoek van de opdrachtgever, overgaan tot het doen van afdrachten indien Havenstad Gerechtsdeurwaarders een bedrag van € 750,00 of meer onder zich heeft ten behoeve van de opdrachtgever.
  13.2 Ter bepaling of de opdrachtgever gerechtigd is tot een (tussentijdse) afdracht als bedoeld in lid 1, heeft te gelden dat alle aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders gedane betalingen door of namens debiteur eerst strekken in mindering op door Havenstad Gerechtsdeurwaarders gemaakte en voor rekening van opdrachtgever komende kosten in alle dossiers die Havenstad Gerechtsdeurwaarders ten behoeve van opdrachtgever uitvoert. Opdrachtgever is gerechtigd tot een afdracht wanneer de ontvangsten op portefeuille niveau de gemaakte kosten op portefeuille niveau het met in lid 1 genoemde bedrag overstijgen.
  13.3 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is aan opdrachtgever geen rente verschuldigd over de van of namens debiteur ontvangen gelden.
 14. Betalingen
  14.1 De opdrachtgever dient de declaratie van Havenstad Gerechtsdeurwaarders binnen veertien dagen na dagtekening van deze declaratie aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders te voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Havenstad Gerechtsdeurwaarders heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever op enig moment in verzuim komt met de betaling.
  14.2 Vanaf de datum van het verzuim is de opdrachtgever aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15%. 14.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft met betrekking tot een declaratie, dient de opdrachtgever dit bezwaar schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie aan Havenstad Gerechtsdeurwaarders kenbaar te maken.
  14.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van de op hem rustende verplichtingen op te schorten op grond van een ingediend bezwaar.
  14.5 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd om door een opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met de door hun in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden ongeacht de schuldeiser.
  14.6 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in artikel 9.
 15. Aansprakelijkheid
  15.1 Ten aanzien van incasso-opdrachten heeft Havenstad Gerechtsdeurwaarders een inspanningsverplichting. Havenstad Gerechtsdeurwaarders kan nimmer aan een resultaatsverplichting worden gehouden.
  15.2 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgevers of derden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verstrekte opdracht, tenzij de schade kan worden toegerekend wegens opzet of grove schuld.
  15.3 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is nimmer aansprakelijk voor schade welke de opdrachtgever lijdt door of vanwege Havenstad Gerechtsdeurwaarders ingeschakelde derden.
  15.4 Havenstad Gerechtsdeurwaarders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens indien en voor zover de door Havenstad Gerechtsdeurwaarders afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een vergoeding geeft.
  15.5 Opdrachtgever is verplicht om Havenstad Gerechtsdeurwaarders in de gelegenheid te stellen door haar gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheden zelf te herstellen, ongedaan te maken, de prestatie te completeren en/of schade te verminderen.
 16. Retournering dossierstukken
  16.1 In beginsel is Havenstad Gerechtsdeurwaarders niet verplicht de voor een incasso-opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de opdrachtgever te retourneren
  16.2 Grossen van executoriale titels en onderhandse en authentieke akten zullen bij de afwikkeling van het dossier aan de opdrachtgever worden toegezonden.
  16.3 Havenstad Gerechtsdeurwaarders is verplicht alle overige stukken voor een periode van twee maanden na dagtekening van de afwikkeling te bewaren. Na deze periode kan de opdrachtgever geen stukken meer opeisen.
 17. Slotbepalingen
  17.1 Alle tarieven genoemd in deze voorwaarden, dan wel enig ander document afkomstig van Havenstad Gerechtsdeurwaarders zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  17.2 De tarieven mogen jaarlijks worden aangepast met het van overheidswege vastgestelde indexcijfer voor gezinsconsumptie. Dit geldt eveneens bij mogelijke wijziging in relevante wet- en regelgeving, dan wel economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen. Bij wijziging van de tarieven, wijziging gerelateerd aan het hiervoor genoemde indexcijfer daarbuiten gelaten, is de opdrachtgever gerechtigd binnen een maand na mededeling tariefsverhoging, lopende overeenkomsten schriftelijk te ontbinden. Havenstad Gerechtsdeurwaarders zal vervolgens afwikkelen conform de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden.
  17.3 Alle geschillen voortvloeiende uit, of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Havenstad Gerechtsdeurwaarders.
  17.4 Voor het geval één der bepalingen uit deze voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.
  17.5 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en zullen, op verzoek, schriftelijk worden toegezonden.

Klik hier voor een .pdf-versie.