De incassoprocedure 2/4

HET GERECHTELIJK TRAJECT (PROCESSUELE FASE)

2.1 De dagvaarding

Indien er in het minnelijke traject van de schuldenaar geen betaling is ontvangen of gegrond verweer is gevoerd, vragen wij de opdrachtgever toestemming om over te gaan tot dagvaarden. Bij dit verzoek vragen wij tevens om een kostenvoorschot. Wij zijn door regels van de KBvG verplicht om dit voorschot te vragen. Het voorschot is bedoeld om de door ons te maken kosten (verschotten) in het gerechtelijke traject te dekken, bijvoorbeeld het griffierecht.

Indien gewenst, kunnen wij voorafgaand aan de dagvaarding door een extern bureau een onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden laten instellen. De kosten van een dergelijk onderzoek zijn echter niet verhaalbaar op de schuldenaar en komen dus voor rekening van de opdrachtgever.

Is de dagvaarding gemaakt dan zullen wij de verhaalbaarheid van de vordering ook toetsen in het digitaal beslagregister en op Schuldenwijzer.nl. Uiteraard worden de n.a.w.-gegevens geverifieerd bij de Basisregistratie Personen, en/of in geval van een bedrijf, bij het Handelsregister. Bij het uitreiken van de dagvaarding proberen wij ter plaatse een beeld te vormen van de verhaalsmogelijkheden.

Het opstellen van de dagvaarding en het voeren van de procedure doen wij zelf. De dagvaarding is tevens de ‘conclusie van eis’. Hierin wordt de vordering uitvoerig omschreven, eventueel verweer besproken en onderbouwt met alle beschikbare documenten (zie 1.1). Voor zeer complexe zaken schakelen wij één van onze huisadvocaten in, welke de dagvaarding zal opstellen en namens de opdrachtgever de verdere procedure zal voeren.

Wij streven ernaar om de dagvaarding (na ontvangst van het voorschot) binnen een termijn van twee weken door onze gerechtsdeurwaarders aan de schuldenaar uit te laten reiken.

In het geval dat de schuldenaar buiten ons rayon woont of kantoor houdt,  schakelen wij geselecteerde gerechtsdeurwaarders in.

Wij werken in een samenwerkingsverband met onafhankelijke deurwaarderskantoren. In dit verband hebben wij afspraken over werkwijze, tarieven en kwaliteit. Op deze wijze garanderen wij de opdrachtgever dus een landelijke dekking van onze diensten.

2.2 Het proces

Behoudens in het geval dat wij een advocaat hebben ingeschakeld zullen wij gedurende de gehele gerechtelijke procedure als procesgemachtigde voor de opdrachtgever (hierna en in de procedure genoemd: ‘eisende partij’) optreden. Wij stellen voor de eisende partij de verdere processtukken (conclusies) op en nemen de diverse zittingen waar (comparities, getuigenverhoren).

Bij aanvang van de procedure valt het verloop (en de duur!) niet te voorspellen. De schuldenaar (hierna en in de procedure genoemd: ‘gedaagde partij’) kan alsnog met verweer komen en zelfs een tegenvordering indienen. Het is daarom ook moeilijk om in deze fase een begroting van de kosten te maken. Gelukkig wordt 90% van de vorderingen niet betwist en verschijnt de gedaagde partij niet voor de rechter. De rechter verleent verstek en wijst vonnis. Dit duurt in de regel niet langer dan een maand. Helaas zijn de proceskosten, waaronder griffierecht, in dat geval vaak symbolisch en niet toereikend om alle in de procedure gemaakte kosten te dekken.

Hoewel de Nederlandse rechters een aantal jaren geleden hebben afgesproken om de procedures te stroomlijnen en daarmee in tijd te verkorten, kan een procedure met verweer al gauw negen maanden duren. Een verweerprocedure kent onder meer de volgende fasen, welke niet allemaal hoeven voor te komen:

  • conclusie van eis (lees: de dagvaarding);
  • conclusie van antwoord (bij een tegenvordering: en eis in reconventie);
  • tussenvonnis: doorprocederen of een
  • comparitie van partijen. (De rechter nodigt beide partijen uit ter zitting voor nadere uitleg en/of voor de mogelijkheid van een schikking.)
  • conclusie van repliek (bij een tegenvordering: en antwoord in reconventie);
  • conclusie van dupliek (bij een tegenvordering: en repliek in reconventie);
  • bij een tegenvordering: dupliek in reconventie;

Vonnis:
1. vordering wordt toegewezen.

2. vordering wordt afgewezen.

3. comparitie van partijen (partijen moeten persoonlijk voor de rechter verschijnen).

4. getuigenverhoor (of enquête).


Bij 4:
a. conclusie na enquête;
b. antwoord conclusie na enquête

Eindvonnis:
1. vordering wordt toegewezen.
2. vordering wordt afgewezen.

(cursief gedrukt zijn de proceshandelingen van de gedaagde partij).

Vorige Volgende