De incassoprocedure 3/4

HET EXECUTIETRAJECT (OF DE TENUITVOERLEGGING)

3.1 Het vonnis

Indien de rechter de gedaagde partij (hierna te noemen: ‘schuldenaar’) in het ongelijk heeft gesteld, zullen wij het verkregen vonnis ten uitvoerleggen. Alvorens daartoe over te gaan schrijven wij conform onze gedragsregels in het geval van verweer de schuldenaar (of diens gemachtigde) eerst aan tot betaling. Volgt geen betaling of betreft het een verstekvonnis dan volgt betekening.

3.2 De betekening

Het vonnis (of de titel) wordt door een van onze gerechtsdeurwaarders aan de schuldenaar uitgereikt (betekend) met bevel tot betaling onder de noemer ‘In Naam van de Koning’. De wettelijke termijn voor betaling is twee dagen. Ter plaatse proberen onze gerechtsdeurwaarders zich een beeld te vormen van de verhaalsmogelijkheden en de schuldenaar tot betaling te bewegen. De volgende stappen in het executietraject kunnen voor de schuldenaar immers zeer onaangenaam en kostbaar worden. Bovendien wordt de schuldenaar in het geval van een verstekvonnis gewezen op de mogelijkheden van verzet (lees: beroep) tegen het vonnis.

Een week na de betekening schrijven wij de schuldenaar nog eenmaal aan om vrijwillig aan de inhoud van het vonnis te voldoen en de vordering inclusief kosten te betalen. Bij deze brief verzoeken wij de schuldenaar tevens om opgave te doen van zijn bron van inkomsten. Dit is een in de Wet neergelegde verplichting van de schuldenaar, die het ons mogelijk moet maken om (zo nodig op) zijn inkomen beslag te leggen. Verzuimt de schuldenaar deze opgave aan ons te retourneren, dan wordt in geval van een inkomstenbeslag zijn beslagvrije voet gehalveerd en worden de inhoudingen hoger.

Is het Burgerservicenummer bij ons bekend, dan vragen wij gelijktijdig bij het UWV of zij de bron van inkomsten (salaris of uitkering) van schuldenaar kennen. Is het Burgerservicenummer niet bekend, dan wordt deze opgevraagd bij de Basisregistratie Personen (BRP).

3.3 Beslaglegging

Wanneer wij de bron van inkomsten hebben achterhaald, wordt er overgegaan tot het leggen van loonbeslag. De opdrachtgever vordering wordt dan middels periodieke inhoudingen op het salaris of uitkering afgelost. De hoogte van de inhoudingen is uiteraard afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de beslagvrije voet.

Mocht beslag op het inkomen niet mogelijk zijn, dan onderzoeken wij de mogelijkheid van een beslag op de bankrekening van de schuldenaar.

Heeft de schuldenaar een eigen huis of auto, dan kan daar ook beslag op gelegd worden. Een aantal zaken wordt afgewikkeld door beslag op de inboedel en/of bedrijfsinventaris (beslag roerende zaken). De in beslag genomen zaken, mits van voldoende waarde, worden in het openbaar verkocht.

Vorige Volgende