Privacyverklaring

Privacyverklaring van Havenstad Gerechtsdeurwaarders.

Als u een brief of een ambtelijk stuk van ons hebt ontvangen of op een andere manier contact met ons kantoor hebt gehad, betekent dat ook dat wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, opgeslagen en beveiligd. Dat doen wij op een zorgvuldige, integere en professionele manier. Bij onze verwerking houden wij ons aan de wettelijke regels over gegevensverwerking zoals deze regels zijn omschreven in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel wij deze gegevens verwerken. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Ook kan de privacyverklaring schriftelijk worden toegezonden. Onderstaand geven wij u een opsomming en leggen u uit aan welke regels wij moeten voldoen.

Dat betekent dat wij:

 • Alleen die persoonsgegevens verzamelen welke gegevens nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Van derden (partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken) eisen dat zij ook passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Op uw eerste verzoek inzage geven in uw persoonsgegevens en uw recht respecteren om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. De heer Ad van de Water (Functionaris Gegevensbescherming) treedt voor ons op als contactpersoon en kan telefonisch benaderd worden via het telefoonnummer 085-4895505 of via e-mail avg@havenstadgdw.nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Door de aard van onze werkzaamheden laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en bewaren deze gegevens zolang als de bijbehorende wet dat voorschrijft. Wij verzamelen bijvoorbeeld:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)

Doeleinden van verwerking

Namens onze opdrachtgevers proberen wij openstaande vorderingen te incasseren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld:

 • Om u een brief te schrijven
 • Te bellen
 • Een e-mail te zenden of
 • Een ambtelijk stuk uit te reiken (werkzaamheden welke voortvloeien uit de artikelen 2 en 20 van de Gerechtsdeurwaarderswet).

Uw correspondentie

Als u ons een brief of e-mail stuurt zullen wij de in de brief genoemde gegevens bewaren zolang als nodig is voor beantwoording of afhandeling van uw zaak. Uw persoonsgegevens verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een juiste beantwoording of afhandeling van uw zaak en uiteraard als dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in geval van een vermoeden van misbruik of fraude. In die gevallen zullen wij uw gegevens aan de bevoegde autoriteiten verstrekken.

Informatie van derden

Ook in het geval dat derden ons een brief of e-mail sturen zullen wij de in de brief genoemde gegevens bewaren zolang als nodig is voor de behandeling van uw zaak en de door ons uit te voeren werkzaamheden. Ook deze persoonsgegevens verstrekken wij niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor een juiste beantwoording of afhandeling van uw zaak en uiteraard als dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld in geval van een vermoeden van misbruik of fraude. In die gevallen zullen wij uw gegevens aan de bevoegde autoriteiten verstrekken.

Cookies en weblinks

Wij maken gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de internetbrowser van uw computer, smartphone of tablet en automatisch wordt opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en te beveiligen. Wij gebruiken cookies niet om uw surfgedrag te volgen. U kunt zich uiteraard op elk gewenst moment afmelden voor eerdere cookies door de geschiedenis van uw internetbrowser te wissen. Daarnaast is het ook mogelijk om uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Onze website kan (web)links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites.

Beveiliging

Voor hosting van onze website maken wij gebruik van Bureau SEDERO, een Nederlands bedrijf. Voor het verzorgen van ons e-mailverkeer maken wij gebruik van de exchange services van Collenda ESA B.V., eveneens een Nederlands bedrijf. In de datacentra van Collenda ESA B.V. worden uw persoonsgegevens elektronisch opgeslagen. Met deze bedrijven zijn wij overeengekomen dat zij de noodzakelijke maatregelen voor beveiliging nemen om misbruik en onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens en het e-mailverkeer te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden ook opgeslagen in fysieke dossiers op ons kantoor in Amsterdam. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan alstublieft contact met ons op per e-mail of met de formulieren op onze website.

Uw rechten

U heeft het recht op:

 • Inzage
 • Verbetering
 • Verwijdering
 • Bezwaar tegen de verwerking en een
 • Klacht in te dienen

U kunt deze rechten uitoefenen door ons daartoe een schriftelijk verzoek te doen. U kunt daarvoor gebruik maken van de betreffende formulieren op onze website of door een brief of e-mail aan ons te zenden. Wij proberen zo snel mogelijk te reageren. Een verzoek tot verwijdering kan alleen gehonoreerd worden, als dit niet verhinderd wordt door wettelijke regels. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy adviseren wij om bepaalde gegevens onzichtbaar te maken, zoals:

 • Uw pasfoto
 • ‘Machine Readable Zone’ (MRZ, de strook met nummers onderaan uw paspoort)
 • Uw paspoortnummer
 • Uw Burgerservicenummer (BSN)

De overheid heeft een app ontwikkeld waarmee u de MRZ eenvoudig zwart kunt maken: KopieID.
U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Klacht AP.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website gepubliceerd worden. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u bekend met eventuele aanpassingen en wijzigingen.

Havenstad Gerechtsdeurwaarders
T.a.v. de heer A.L.C.J. van de Water
Corsicaweg 10
1044 AB Amsterdam
Telefoon: 020-764 08 16 of 085-489 55 05
E-mail: avg@havenstadgdw.nl

Voor het formulier voor een verzoek tot inzage klikt u hier.